วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คืนความสุขให้คนในชาติ
    จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คืนความสุขให้คนในชาติ กำจัดผักตบชวาคืนชีวิตสู่แม่น้ำท่าจีน ที่อำเภอบางปลาม้า ที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดท่าเจริญ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “ คืนความสุขให้คนในชาติ กำจัดผักตบชวาคืนชีวิตสู่แม่น้ำท่าจีน" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาราชินี โดยมีพลตรี สิงห์ทอง หมีทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม           วันที่ 21 ก.ค. 57 เวลา 12.30 น. จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาคืนชีวิตสู่แม่น้ำท่าจีน ขึ้นในพื้นที่มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน 6 อำเภอ คือ อ.บางปลาม้า อ.เมืองฯ อ.สอ...งพี่น้อง อ.ศรีประจันต์ อ.สามชุก และอ.เดิมบางนางบวช โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ คือ อ.บางปลาม้า อ.เมืองฯ และ อ.สองพี่น้อง และจำดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 20 ก.ย. 57 โดยกิจกรรมวันนี้มีพิธีปล่อยแถวเครื่องจักรกลกำจัดผักตบชวา ณ วัดท่าเจริญ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดย มี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน              นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า ในนามส่วนราชการ แม่น้ำท่าจีนเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 6 อำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตรกรรม และในการสัญจรทางน้ำ แต่ปัจจุบันนี้ แม่น้ำท่าจีนมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ได้แก่ มีปริมาณน้ำลดลงจนน้ำในแม่น้ำแทบจะไม่ไหล  ทำให้เกิดตลิ่งทรุด บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหาย ผักตบชวาเจริญงอกงามจนเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ และการสัญจรทางน้ำของราษฎร ตลอดจนเกิดภาวะน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำได้ตามปกติ
           ดังนั้น จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกับ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผนึกสรรพกำลังร่วมกันในการกำจัดผักตบชวาในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี บางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ให้หมดสิ้นไปภายในวันที่ 20 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ ต่อจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ ได้ทำการปล่อยแถวกำลังพล มวลชน ยุทธปกรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และกำจัดผักตบชวา โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี กองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี    

  
                                                   
            เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณอินชัวร์ดอทคอม  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เริ่มแล้ว งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ยิ่งใหญ่อลังการ           พิธีเปิดผ่านพ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ขบวนแห่มาตามถนนมาลัยแมน เลี้ยวขวาเข้าถนนเณรแก้ว จากนั้นขบวนเทียนกลับไปที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชมความงดงามของขบวนเทียนกันอย่างเต็มที่

           งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๗  วันที่  ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี              จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน ๑๐ อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ                 วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ ๑  ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี               และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าไปกด LIKE ได้ที่ www.facebook.com / งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับรางวัลผลโหวตในการจัดงานดังกล่าว


  ขอบคุณภาพ จาก .. 

สมชัย  ศรีสวัสดิ์  บก. หนังสือพิมพ์ข่าวมวลชน และ ข่าวมวลชนออนไลน์ 
รูปภาพ
รูปภาพ : อำเภออู่ทอง....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภออู่ทอง
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอสองพี่น้อง....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอสองพี่น้อง
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอเดิมบางนางบวช....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอเดิมบางนางบวช
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอสามชุก....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอสามชุก
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอด่านช้าง....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอด่านช้าง
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอบางปลาม้า....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอบางปลาม้า
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอหนองหญ้าไซ....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอหนองหญ้าไซ
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอดอนเจดีย์....ส่งเข้าประกวด
เชิญกด LIKE ที่ภาพนี้ 
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอดอนเจดีย์
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท
รูปภาพ : อำเภอศรีประจันต์
ส่งเข้าประกวดเชิญกด LIKE  ที่ภาพนี้   
หากท่านต้องการให้รถเทียนพรรษาของอำเภอศรีประจันต์
เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ปี 2557

อำเภอที่ได้จำนวน LIKE สูงสุด  จะได้เป็นสุดยอดเทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ปี 2557 และเงินรางวัล 10,000 บาท

ลิงค์  FACE BOOK  โหวด  https://th-th.facebook.com/HaatuanSuphrrnburi
    เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณอินชัวร์ดอทคอม  rewat.noyvijit@hotmail.com  ๐๘-๑๙๑๐-๗๔๔๕